سیستم عامل

سعید ابریشمی:

دکتر سعید ابریشمی استادیار گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و در حال حاضر (۱۳۹۶) ریاست مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد را عهده دار می باشند. تخصص ایشان محاسبات شبکه ای(grid computing)، محاسبات توزیع شده و موازی (Parallel & Distributed Computing) و برنامه نویسی موازی (Parallel Programming) می باشد.

صفحه ی شخصی: http://profsite.um.ac.ir/~s-abrishami/

پست الکترونیکی : s-abrishami@um.ac.ir