سیستم عامل

دکتر سعید ابریشمی استادیار گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و در حال حاضر (۱۳۹۶) ریاست مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد را عهده دار می باشند. تخصص ایشان محاسبات شبکه ای(grid computing)، محاسبات توزیع شده و موازی (Parallel & Distributed Computing) و برنامه نویسی موازی (Parallel Programming) می باشد.
s-abrishami@um.ac.ir