طراحی سیستم های تحمل پذیر اشکال

یاسر صداقت:

صفحه ی شخصی:  http://www.um.ac.ir/~sedaghat/

پست الکترونیکی :  sedaghat@ferdowsi.um.ac.ir