تصویر پردازی رقمی

حمیدرضا پوررضا:

دکتر حمیدرضا پوررضا دانشیار گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. ایشان دکتری خود را در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه امیرکبیر تهران کسب نموده اند. موضوعات مورد علاقه ی ایشان موارد زیر می باشد:بینایی ماشین، پردازش تصویر، طراحی سخت افزار سامانه های حمل و نقل هوشمند(ITS)

صفحه ی شخصی: http://hpourreza.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیکی : hpourreza@um.ac.ir