تصویر پردازی رقمی

دکتر حمیدرضا پوررضا دانشیار گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند. ایشان دکتری خود را در سال ۱۳۸۲ از دانشگاه امیرکبیر تهران کسب نموده اند. موضوعات مورد علاقه ی ایشان موارد زیر می باشد:بینایی ماشین، پردازش تصویر، طراحی سخت افزار سامانه های حمل و نقل هوشمند(ITS)
hpourreza@um.ac.ir