جبر خطی

محمود نقیبی سیستانی:

دانشیار گروه آموزشی مهندسی برق دانشکده مهندسی

صفحه ی شخصی: http://mb-naghibi.profcms.um.ac.ir/index.php

پست الکترونیکی : naghib@yahoo.com/mb-naghibi@um.ac.ir