ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری

محمد حسین یغمایی:

صفحه ی شخصی: http://profsite.um.ac.ir/~hyaghmae/

پست الکترونیکی : hyaghmae@ferdowsi.um.ac.ir