پردازش موازی

دكترعبدالرضا سوادی استادیار گروه آموزشی مهندسي كامپيوتر دانشکده مهندسی ميباشند.
savadi (at) um (dot) ac (dot) ir