رفتار مکانیکی مواد

دکتر حمید اختراعی طوسی دانشیار گروه آموزشی مهندسي مكانيك دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند.
ekhteraee@um.ac.i