موتور جستجو و وب کاوی

دکتر محسن کاهانی استاد گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی ، قائم مقام رییس دانشگاه در حوزه فناوری اطلاعات و رییس مرکز اطلاعات آمار و اموررایانه ای می باشند. حوزه ی تخصصی ایشان وب معنایی، داده های تلفیقی، بازیابی اطلاعات و زبان شناسی محاسباتی می باشد.
kahani@um.ac.ir