مکانیک محیط پیوسته

حمید اختراعی طوسی:

دکتر حمید اختراعی طوسی دانشیار گروه آموزشی مهندسي مكانيك دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشند.

صفحه ی شخصی: http://www.um.ac.ir/~ekhteraee/

پست الکترونیکی : ekhteraee@um.ac.i