مکانیک ضربه ای

محمود شریعتی:

صفحه ی شخصی: http://mshariati44.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیکی : mshariati44@gmail.com