سیستمهای ترکیبی (هیبریدی)

ناصر پریز:

صفحه ی شخصی: http://profsite.um.ac.ir/~n-pariz/

پست الکترونیکی : n-pariz@ferdowsi.um.ac.ir